กำหนดการส่งบทความวิชาการ


# กิจกรรม ช่วงเวลา
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 มิถุนายน 2563 – 1 มกราคม 2564
2 ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมชำระค่าลงทะเบียน 15 มิถุนายน 2563 – 30 ตุลาคม 2563
3 ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการยอมรับให้นำเสนอในการประชุม 15 พฤศจิกายน 2563
4 ส่งบทความที่แก้ไขตามข้อแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers) 30 พฤศจิกายน 2563
5 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 15 มิถุนายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
6 การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5 7 มกราคม 2564
7 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้วเพื่อตีพิมพ์ 15 มกราคม 2564
8 เผยแพร่บทความวิจัยฉบับเต็มในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Online Proceedings) 7 กุมภาพันธ์ 2564

ติดต่อเรา


การติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูล
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://nac2021.bru.ac.th และ เว็บไซต์ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เบอร์โทร: (66)44 611221 ต่อ 4001,4002 , 064-4625032
แฟกซ์: (66)44 612858
- ผศ.ดร. คำภีรภาพ อินทะนู โทรศัพท์หมายเลข 085-0246009
E-mail: kampeeraphab.it@bru.ac.th
- อาจารย์ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์ โทรศัพท์หมายเลข 083-0745353
E-mail: purisa.wa@bru.ac.th

การลงทะเบียนและการชำระเงิน


ค่าลงทะเบียน

 • 3,000 บาท สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย
 • 1,000 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่นำเสนอผลงานวิจัย

  หมายเหตุ
                กรณีที่ผู้สมัครทุกประเภทชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้มาเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมนำเสนอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่า กรณีใดๆ เนื่องจากได้นำค่าลงทะเบียนไปใช้สำหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer reviewers) และใช้จ่ายในการบริหารจัดการประชุมแล้ว

วิธีการชำระเงิน


1. ชำระเป็นเงินสด พร้อมใบสมัคร

ได้ที่คุณจรัลรัตน์ อุ่นรัมย์ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 25 ชั้น 2 เลขที่ 439 ถนนจินะ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สำหรับผู้นำเสนอผลงาน และสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

2. ชำระผ่านธนาคาร โอนเงินผ่านระบบ Electronic Bank Transfer

บัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชื่อบัญชี :นายคำภีรภาพ อินทะนู, น.ส.ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์, น.ส.พลอยไพลิน ศรีวิเศษ
ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หมายเลขบัญชี : 427-1-27273-7
รหัส : AYUDTHBK
ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

  หมายเหตุ: หลังจากที่ได้โอนเงินผ่านระบบแล้ว ขอให้ท่านส่งสำเนาใบเสร็จการโอนเงินมาที่ Email: nac2021@bru.ac.th

รูปแบบของการเสนอผลงาน


        1. แบบบรรยาย นำเสนอโดย PowerPoint ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 15 นาที ตอบข้อซักถาม 5 นาที โดยผู้นำเสนอจะต้องส่งไฟล์ PowerPoint ที่ใช้นำเสนอในรูปแบบ PDF มาที่ nac2021@bru.ac.th ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2563
        2. แบบโปสเตอร์ ผู้นำเสนอผลงานวิจัยต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด โดยสามารถนำโปสเตอร์มาติดที่บอร์ดในบริเวณที่กำหนดไว้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น.

หมายเหตุ:

     1. ผู้นำเสนอผลงานสามารถส่งบทความระดับชาติเพียง 1 บทความเท่านั้น และให้เลือกนำเสนอแบบบรรยายหรือแบบโปสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
     2. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอระดับชาติ ให้นำเสนอเป็นภาษาไทย

การสมัครเข้าร่วมโครงการประชุม


        ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สามารถสมัครได้ที่ nac2021.bru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ตุลาคม 2563 และผู้สมัครเข้าร่วมประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงาน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย


        ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
        ผู้นำเสนอจะต้องแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer reviewers) และให้ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full papers) ที่ได้แก้ไขแล้ว กลับคืนมายังกองบรรณาธิการของรายงานสืบเนื่องจากการประชุม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ:

     ผลงานวิจัยฉบับเต็ม ที่ผู้นำเสนอได้แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำแล้ว จะตีพิมพ์เผยแพร่ใน Online Proceedings และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ในฐานข้อมูลการวิจัย Google Scholar และหากผลงานใดได้รับการพิจารณาว่ามีคุณภาพดีเยี่ยม จะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และวารสารวิชาการที่เข้าร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ ทั้งนี้การได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจะเป็นไปตามเงื่อนไขของวารสารนั้น ๆ และเจ้าของผลงานจะต้องมานำเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนดในการประชุมฯ ผลงานที่นำเสนอและได้รับการตีพิมพ์สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.)

การพิจารณาผลงาน


        การพิจารณาผลงานให้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการในการเผยแพร่และตีพิมพ์ในโครงการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชัฏบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5 ดังนี้
     1. การพิจารณาการเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานและประเภทของการนำเสนอผลงาน
     2. การพิจารณาการคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ หรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
     3. การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ในกรณีต่อไปนี้
          3.1 บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กำหนด รวมทั้งไม่ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
          3.2 การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/ หรือไม่ครบถ้วน
     4. การพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นการสิ้นสุด

ขอบข่ายเนื้อหา/สาขาวิชา/ศาสตร์ที่จะนำเสนอผลงาน

        การนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัยทั้งภาคบรรยาย (Oral presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) ครอบคลุมเนื้อหา/สาขาวิชา/ศาสตร์ต่างๆ ดังนี้คือ
        ภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ปรัชญาและศาสนา ชาติพันธุ์ บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ศิลปกรรม ประเพณีและวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคมวิทยา จิตวิทยา การศึกษา และ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

 • ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม
 • ปรัชญาและศาสนา
 • ชาติพันธุ์
 • บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
 • ดนตรีและนาฏศิลป์
 • ศิลปกรรม
 • ประเพณีวัฒนธรรม
 • การท่องเที่ยว
 • ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
 • มานุษยวิทยา
 • นิติศาสตร์
 • รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์
 • การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคมและสังคมศึกษา
 • การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
 • ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก (Theme) ของการประชุม

วารสารที่เข้าร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์


 • วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 •          มนุษยสังคมสารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (TCI 2)
 •          วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (TCI 2)
 •          วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (TCI 2)
 •          วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 •          วารสารสหวิทยาการจัดการ
 •          วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 •          วารสารดนตรีและวัฒนธรรม
 • วารสารวิชาการของสถาบันอื่นที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์
 •          LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network, Thammasat University (TCI 1, ACI, SCOPUS)
 •          วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TCI 2)
 •          วารสารมนุษยศาสตร์ (TCI 1) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 •          วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (TCI 2)

รูปแบบสำหรับการส่งบทความทางวิชาการวิทยากร

นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และประธานสถาบันการสร้างชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประธานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จ.บุรีรัมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ผู้ดำเนินการเสวนา

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดการประชุมวิชาการ

วัน/เวลา กิจกรรมและสถานที่
วันที่ 7 มกราคม 2564
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ณ ด้านหน้าห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.00-09.15 น. พิธีเปิดการประชุม ฯ โดย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.15-09.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Buriram Model : พลังประชาชนสู่การพัฒนาเมืองบุรีรัมย์อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"โดย นายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
09.45-10.25 น. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "University & Community Engagement with the King’s Philosophy for Sustainable Local Development in the Disruptive World" โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
10.25-10.50 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Community Engineering : วิศวกรสังคม : พลังสร้างสรรค์สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน" โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(พักรับประทานอาหารว่างภายในห้องประชุม)
10.50-12.00 น. เสวนา เรื่อง "Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน" โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ
1. รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา, รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส, คณบดีคณะพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ (NIDA)
3. นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย, ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์
4. พ่อคำเดื่อง ภาษี
5. นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
ดำเนินการเสวนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(พักรับประทานอาหารว่างภายในห้องประชุม)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ประธานตัดริบบิ้นเปิดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
13.30-17.00 น. การนำเสนอภาคโปสเตอร์และภาคบรรยายระดับชาติ ภาคบรรยาย
(พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างเวลา 15.00-15.15 น. และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอภายในห้องบรรยาย)
18.00-21.00 น. งานเลี้ยงขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม Download File

การส่งบทความ

กรุณาคลิก ลงทะเบียน เพื่อสมัครสมาชิก หลังจากนั้นให้กรอก e-mail และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าระบบสำหรับส่งบทความ
คู่มือการส่งบทความ

เข้าระบบ

ถ้ายังไม่ลงทะเบียน กรุณาลงทะเบียนที่นี่

ลงทะเบียน

หากลงทะเบียนแล้วกรุณาเข้าสู่ระบบที่นี่.


รายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อเรื่อง ผู้ส่งบทความ สังกัด/หน่วยงาน ระดับ ประเภท บทความ การชำระเงิน
1
ศิริศักดิ์ บัวชุม สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2
ตำรวจกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง วรรณมนัส ทรงเจริญ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
3
การประเมินความสุขในนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร Assessment of the happiness of students in the health sciences Naresuan University กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
4
การวิจัยและพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม SUSHILA SAWASSDEE คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
5
ณนธวัฒ ไชยชนะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
6
พัชรนันท์ อัครพลธนธรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
7
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด กฤษณะ จันทร์เรือง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
8
คุณภาพในการให้บริการของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จิตรการโกวิท พิทักษ์โกศล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
9
การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นิวัฒน์ ประภาโส มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
10
การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด พรศักดิ์ ศรประชุม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
11
การพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วน ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สมศักดิ์ จำปา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
12
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การ บริหารส่วนตำบล สะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ถาวร เสือเดช มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
13
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี วิทยา แก้วเยื้อง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
14
พุทธภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างการ มีส่วนร่วมเชิงบูรณาการในองค์การบริหารส่วนตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด อุทัย อ้นน้อย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
15
การประเมินผลโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขตามแนวทาง วิปัสสนากรรมฐาน 4 เทศบาลตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ปรีชา ชื่นบาน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
16
ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประชาชนต้องการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วุฒิ สากล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
17
การใช้หลักของพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่ห้าพึ่งพาตนเอง ของ เทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พรอุษา โสอุบล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
18
ภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ศีลวัฒนากร วรรณรังสี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
19
รูปแบบการบริหารงานตามหลักพระพุทธศาสนาของเทศบาลตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พิศาลธรรมานุศาสน์ ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
20
เมธีวัฒน์ นพเกตุ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
21
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เมธีวัฒน์ นพเกตุ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
22
ภาวะผู้นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตามความคาดหวังของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี โสภณสาสนานุรักษ์ ทองอยู่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
23
ความคาดหวังของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบล มะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มุนินทร์ เดชขจร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
24
การบูรณาการหลักการทางพุทธศาสนาเพื่อการบริหารท้องถิ่นแบบมีส่วน ร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ลิขิต อินทะนาม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
25
ฟ้าประทาน เติมขุนทด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Total 25 Record : 1 Page : 1

หลักการและเหตุผล


                การมีส่วนร่วมของประชาชน (Citizen Engagement หรือ Public Participation) เป็นกระบวนการสานสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันและนำไปสู่การพัฒนานโยบายที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของสาธารณชน การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่สําคัญ 4 ประการคือ หลักการของขนาด (scale principle) หลักการประชาธิปไตย (democracy principle) หลักการรับผิดชอบ (accountability principle) และ หลักความมีเหตุมีผล (rationality principle) กระบวนการของการสร้างการมีส่วนร่วมนั้นมี 4 ขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (Implementation) การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ (Benefits) และ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อผลักดันให้เกิดความยั่งยืนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การศึกษา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ด้าน ได้แก่ 1) ขจัดความยากจน 2) ขจัดความหิวโหย 3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 4) การศึกษาที่เท่าเทียม 5) ความเท่าเทียมทางเพศ 6) การจัดการน้ำและสุขาภิบาล 7) พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 8) การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 9) อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 10) ลดความเหลื่อมล้ำ 11) เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 12) แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 13) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 14) การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 15) การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 16) สังคมสงบสุขยุติธรรมไม่แบ่งแยก และ 17) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนยั่งยืน
                ด้วยความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่นำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามกรอบขององค์การสหประชาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ 14 สถาบันคือ 1) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2) คณะศิลปศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก 3) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 6) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 7) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 8) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 9) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 10) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 11) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 13) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ 14) สภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ“พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน: Citizen Engagement” ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งนี้ เพื่อจะเปิดเวทีให้สถาบัน องค์กร นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย อีกทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติต่อไป
                โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
                        1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของคณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
                        2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยของสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
                        3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
                        4. เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา ภายในประเทศได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีคุณภาพสามารถนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศได้
                        5. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนระหว่างกันของนักวิชาการและนักวิจัยภายในประเทศ
                กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้าร่วมโครงการ
                        1. คณาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน ๑๐๐ คน
                        2. นักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศที่ลงนามความร่วมมือ (MoU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และบุคคลผู้สนใจทั่วไปจำนวน ๑๐๐ คน
                ผลผลิต
                        1. คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และบุคคลภายนอกที่สนใจได้นำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
                        2. คณาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
                ผลลัพธ์
                        1. คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และบุคคลภายนอกที่สนใจมีผลงานวิจัยและวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมและวารสารวิชาการจากในประเทศ
                        2. คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับนักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

ที่พักและการเดินทาง

สถานที่